astra studio logo

Regulamin studio

Spis treści

Zasady ogólne

 • Jesteśmy czynni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pracujemy na zasadzie rezerwacji.
 • Rezerwacji studia dokonuje się pod numerem telefonu +48 575 703 787 lub za pośrednictwem formularza rezerwacji online na stronie www.astastudio.pl. Rezerwację uważa się za potwierdzoną, gdy administrator odpowie na wiadomość prywatną lub wyśle potwierdzenie email.
 • Pokazywanie sal odbywa się w godzinach od 10:00 do 19:00 pod warunkiem, że sala jest wolna, lub w przerwach między rezerwacjami po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Wejście do sal studia jest możliwe tylko w obuwiu zmiennym. Można przynieść własne lub skorzystać z kapci oferowanych przez recepcjonistkę w studiu. Przed sesją należy upewnić się, że każdy uczestnik został uprzedzony o konieczności zmiany obuwia.
 • W sali jednocześnie może znajdować się 10 osób. Osoby, przekraczające ten limit zobowiązane są do uiszczenia opłaty 10 zł za kadą dodatkową osobę za godzinę.
 • Minimalny czas wynajmu sali to 1 godzina.
 • W celu zapewniania bezpieczeństwa, studio jest monitorowane przez telewizję przemysłową.
 • Administrator udostępnia studio najemcy dopiero po podpisaniu regulaminu studia i protokołu odpowiedzialności oraz po uiszczeniu pełnej opłaty za wynajem. Należy zaplanować swój czas i pamiętać o tym warunku.
 • Bez względu na to, że sala znajduje się w budynku wolnostojącym, administracja studia nie może gwarantować ciszy i czystości dźwięku podczas nagrania.
 • Używanie konfetti i brokatu jest niedozwolone.
 • Zabrania się przyklejanie na ścianach pracowni taśmy klejącej, wiercenie otworów i montowania haczyków, wieszakówi innych elementów.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do niewpuszczania do studia osób będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków i wyprowadzenia takich osób ze studia. Palenie w studiu jest surowo zakazane.
 • Sesja ze zwierzętami odbywa się po uzgodnieniu z administracją.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 

Zasady te obowiązują wszystkich odwiedzających studio bez żadnych wyjątków. Osoba odwiedzająca i klienci sami zapoznają się z Regulaminem i obowiązującym cennikiem! W przypadku nieprzestrzegania regulaminu studio, administracja zastrzega sobie prawo do odmowy odwiedzania studio.

Rezerwując studio, klient akceptuje i zgadza się z warunkami niniejszego regulaminu.

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zawiera zasady wynajmu lokalu w budynku przy Racławicka 15-19, lokal 105, 53-149 we Wrocławiu oraz lokalu pod adresem Borzymowska 28, 03-565 Warszawa, zwanego dalej Studiem.
 2. Właścicielem i administratorem studiem fotograficznym jest firma Dzmitry Tsykin, Racławicka 15-19, lokal 105, 53-149 Wrocław, NIP: 8992913072 zwana dalej Wynajmującym.
 3. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
 4. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu Studia wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym studyjne lampy błyskowe, stałe źródła światła, modyfikatory światła, tła fotograficzne, dodatki do sesji oraz elementy aranżacji Studia. Podstawowym przeznaczeniem Studia jest prowadzenie sesji zdjęciowych i nagrywanie materiałów filmowych. Dodatkowo Studio może być wynajmowane dla prowadzenia wydarzeń kulturalnych, warsztatów, imprez kulinarnych lub innego rodzaju spotkań po wcześniejszym uzgodnieniem z administracją Studia.
 5. Korzystając z usług Wynajmującego, Najemca akceptuje regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich jego punktów i zasad, a także norm etycznych i moralności publicznej. Wynajmujący ma prawo odmówić wynajęcia Studia w przypadku nieprzestrzegania warunków niniejszego regulaminu bez wyjaśniania przyczyny przed rozpoczęciem najmu lub w jego trakcie.
 6. Wszystko, co nie zostało wyraźnie wymienione w niniejszym regulaminie, wymaga uprzedniej zgody lub zatwierdzenia administratora.

§2 Rezerwacja studia

Proces rezerwacji i cennik

 1. Rezerwacji można dokonać:
  ● telefonicznie: +48 575 703 787 (Wrocław), +48 572 772 116 (Warszawa)
  ● mailowo: info@astrastudio.pl
  ● kontaktując się z administracją Studia przez profile social media Studia;
  ● przez formularz rezerwacji online, dostępny na stronie astrastudio.pl
 2. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną z chwilą otrzymania maila lub sms’a przez Najemcę określającego warunki najmu.
 3. Opłata za wynajem studia musi zostać uiszczona w całości przed rozpoczęciem korzystania ze studia.
 4. Opłata nie zostanie obniżona w przypadku opóźnienia Najemcy lub jego wcześniejszego zakończenia korzystania ze Studia.
 5. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika zamieszczonego na stronie astrastudio.pl.
 6. W przypadku rezerwacji taryfy nocnej (po godzinie 21:00) taryfa nocna zostanie obliczona jako osobne zamówienie, nawet jeśli wybrano godziny taryfy dziennej.

§3 Zasady korzystania ze studia

Ogólne zasady korzystania ze Studia

 1. Wejście do sal studia jest możliwe tylko w obuwiu zmiennym. Można przynieść własne lub skorzystać z kapci oferowanych przez recepcjonistkę w studiu. Przed sesją należy upewnić się, że każdy uczestnik został uprzedzony o konieczności zmiany obuwia.
 2. W Studio obowiązuje zakaz wnoszenia i używania materiałów wybuchowych (w tym fajerwerków), łatwopalnych, trujących i szkodzących zdrowiu, intensywnie zapachowych, żrących
 3. W Studio obowiązuje zakaz używania materiałów trwale barwiących (w tym brokatu i konfetti)
 4. Zabrania się przyklejanie na ścianach pracowni taśmy klejącej, wiercenie otworów i montowania haczyków, wieszaków i innych elementów.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do niewpuszczania do studia osób będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków i wyprowadzenia takich osób ze studia. Palenie w Studiu jest bezwzględnie zakazane.
 6. Sesja ze zwierzętami odbywa się po uzgodnieniu z administracją.
 7. Korzystanie z jakichkolwiek efektów specjalnych (dymu, płynów, baniek mydlanych, konfetti, iskier itp.) w Studio musi być uzgodnione z administracją. W przypadku nieuzgodnienia danego warunku koszty interwencji straży pożarnej lub służb medycznych pokrywa Najemca lub osoba, która dokonała rezerwacji.
 8. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według stopnia szkód, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.
 9. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletność.
 10. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
 11. Zabrania się wchodzenie na meble.
 12. Zabrania się wnoszenie na teren sal jedzenia i napojów (wyjątek stanowi wcześniej uzgodnione prowadzenie imprezy oraz robienie zdjęć w kuchni i łazience).
 13. Zabronione jest filmowanie produktów pornograficznych oraz innych treści zabronionych przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Korzystanie z dymiarki należy zakończyć na 15 minut przed zakończeniem wynajmu.

Zasady na temat czasu

 1. Wynajemca zobowiązuje się do udostępnienia, a Najemca zobowiązuje się do terminowego korzystania ze Studia w czasie rezerwacji.
 2. Najemcy należy przyjść do Studia punktualnie, zgodnie z ustalonym podczas rezerwacji terminem. Udostępnienie Studia we wcześniejszym niż ustalonym terminie nie jest gwarantowane przez Wynajmującego.
 3. Za rozpoczęcie czasu najmu rozumie się termin rezerwacji, a nie rozpoczęcie korzystania ze Studia. 
 4. Za zakończenie najmu Studia uznaje się moment, w którym Klient poprosi administratora o udostępnienie hali Studia, a nie zakończenie korzystania ze Studia. 
 5. 5 minut przed końcem czasu najmu pracownik sprząta salę przed następną sesją zdjęciową. Pracownik może również zacząć sprzątanie sali do 10 minut przed zakończeniem czasu najmu, jeśli mieli miejsce istotne zmiany w aranżacji i wystroju sali. W trakcie sprzątania sali wszyscy uczestnicy najmu Studio muszą opuścić salę.
 6.  (Za 1 godzinę najmu uważa się 55 minut czasu rzeczywistego! Po zakończeniu tego czasu  wszyscy uczestnicy sesji fotograficznej muszą opuścić Studio.
 7.  Po zakończeniu zdjęć wszyscy uczestnicy sesji fotograficznej powinni opuścić studio 5 minut przed końcem zarezerwowanego czasu. Użytkownik studia fotograficznego, który akceptuje warunki umowy, sprząta studio i przebywa w nim do czasu zakończenia kontroli przez Administratora. Fotografowanie kończy się 5 minut przed końcem zarezerwowanego czasu, jeśli nie ma większych zmian w wystroju studia i nie jest wymagane sprzątanie (w tym przypadku czas może się wydłużyć).
 8. Przygotowanie, ustawienie i podłączenie sprzętu oświetleniowego wliczane jest do czasu rezerwacji. Ustawianie i wymiana teł wliczane jest do czasu rezerwacji.
 9. Jeżeli po upływie zarezerwowanego czasu sala jest wolna, Najemca może przedłużyć czas najmu, zgłaszając chęć przedłużenia wynajmu do administratora Studia. Opłata za przedłużony w taki sposób czas będzie rozliczona zgodnie z cennikiem standardowym.

Sprzęt i wyposażenie

 1. Pełna lista sprzętu, który wliczony jest do ceny najmu poszczególnych sal Studia znajduje się na stronie astrastudio.pl w zakładce “Sala HOME” i “Sala STYLE”. 
 2. Lista sprzętu dodatkowego, która nie jest wliczona do ceny najmu poszczególnych sal Studia znajduje się na stronie astrastudio.pl w zakładce “Dodatki”.
 3. Dostępność poszczególnych rzeczy z listy sprzętu dodatkowego gwarantowana jest tylko w przypadku uzgodnienia dostępności tego sprzętu z administracją lub w przypadku wyboru usług dodatkowych podczas rezerwacji online.
 4. Wszystkie rekwizyty po zakończeniu czasu najmu muszą znajdować się w tych miejscach, w których oni znajdowali się na początku najmu.
 5. Zmiana teł i głowic lampy błyskowej jest wykonywana wyłącznie przez administratora. Samodzielna ich wymiana jest niedozwolona.
 6. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.
 7. Sprzęt fotograficzny może być obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu. W przypadku stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.
 8. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 9. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci).
 10. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.
 11. Okresowo zmieniamy zestaw mebli dostępnych podczas wynajmu, więc meble które są na zdjęciach na stronie luv mediach społecznościowych mogą być nieaktualne. Jeśli potrzebujesz określonego mebla – przed dokonaniem rezerwacji sprawdź jego dostępność kontaktując się z administracją studia.

Korzystanie z wanny

 1. W przypadku napełniania wanny wodą i przygotowywania potraw w kuchni należy powiadomić o tym PRZED rezerwacją! 
 2. W przypadku napełnienia wanny wodą, 10 minut przed końcem czasu najmu sali pracownik studio sprząta salę przed następną sesją zdjęciową. Dlatego w przypadku najmu z koniecznością napełniania wanny zalecamy rezerwację na co najmniej 2 godziny.
 3. Do napełnienia wanny można użyć mleka, kwiatów, owoców i innych elementów dekoracyjnych. Jednakże napełnienie wanny nie może jej brudzić i zatykać zlewu.

Cyklorama

1. Korzystanie z cykloramy w obuwiu możliwe jest wyłącznie na linoleum. Przesunięcia linoleum i korzystanie z cykloramy bez linoleum możliwe jest wyłącznie ze zgodą Administracji.

2. W przypadku korzystania z cykloramy bez linoleum konieczne trzeba chodzić boso lub w czystym zmiennym obuwiu. Jeśli do wykonania zdjęć lub nagrania potrzebne jest obuwie, należy zakleić podeszwy taśmą klejącą lub papierową przed sesją. 

3. Używać takiego obuwie można wyłącznie na cykloramie, tzn. nie można nosić ich na korytarzu!

4. Kara na zabrudzenie lub uszkodzenie cykloramy wynosi Wrocław – 150 zł, Warszawa- 250zł. Natomiast poważne uszkodzenia lub zabrudzenia mogą być karane kwotą do Wrocław – 250 zł, Warszawa- 500 zł.

5. Cyklorama malowana jest na żądanie. Z powodu tego, że może ona być zabrudzona, nie gwarantujemy, że będzie ona idealnie biała i/lub czysta podczas zarezerwowanego czasu. 

6. Jeśli jednak każdy będzie korzystać z cykloramy ostrożnie i utrzymywać salę w czystości, to cyklorama pozostanie biała dla Ciebie i innych odwiedzających!

7. W przypadku sesji katalogowych i reklamowych zalecamy zakup usługi “malowanie cykloramy” (Wrocław – 150 zł, Warszawa- 250zł, malowanie w nocy poprzedzającą rezerwację).

 

Pokój do makijażu

 1. Najemca może dokupić wynajem pokoju do makijażu, cennik tej usługi dodatkowej jest dostępny po wyborze godzin rezerwacji w sekcji „usługi dodatkowe”.
 2. Udostępnienie pokoju do makijażu i wizażu na czas większy niż w wskazane w zamówieniu (w tym w usługach dodatkowych do zamówienia) nie może być gwarantowane przez adminstrację studia i musi być uzgodnione z administracją Studia.

Odpowiedzialność i kary

 1. W przypadku, kiedy w roli Najemcy występuje grupa osób, każda osoba z tej grupy zobowiązana jest do przestrzegania zasad regulaminu, a za osobę odpowiedzialną za nieprzestrzeganie regulaminu przez całą grupę uważa się osoba, która dokonała rezerwacji.
 2. Studio fotograficzne nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, porzucone lub zagubione w sali lub w Studio.
 3. Za uszkodzenie i zniszczenie sprzętu, akcesoriów, wnętrza oraz wszelkiego innego mienia Studia, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i rekompensuje straty w wysokości wartości rynkowej poszkodowanych rzeczy.
 4. Za uszkodzenie oprawy oświetleniowej bez widocznych uszkodzeń naliczana jest kara w wysokości 30,00 zł.
 5. Wymiany teł papierowych dokonuje wyłącznie administrator pracowni. Tła są materiałem zużywalnym. Za ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie pobierana jest opłata w wysokości 40,00 zł za metr bieżący. Korzystanie z teł papierowych jest bezpłatne w przypadku ich nie rozwijania po podłodze. W przypadku konieczności rozwinięcia teł  i umieszczenia na ich rzeczy lub modelek opłata wynosi 40,00 zł za metr bieżący wykorzystanego tła.
 6. Po zakończeniu czasu trwania najmu, Studio musi zostać w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem najmu. Jeśli poziom czystości i porządku Studio będą mocno różnić się ze stanem początkowym Studio, to opłata za sprzątanie wynosi od 30,00 zł do 100 zł, w zależności od stopnia nieporządku lub nieczystości. W takim przypadku Najemca musi opuścić Studio 10 minut przed zakończeniem czasu najmu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od lutego 2022 roku.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Zasady przeniesienia, reklamacji i anulowania rezerwacji

Przeniesienie rezerwacji

1. Przeniesienie rezerwacji na inną godzinę i/lub dzień jest możliwe.

2. Przy zgłoszeniu konieczności przeniesienia rezerwacji w tym samym dniu (dzień rezerwacji = dzień zgłoszenia) przeniesienie możliwe jest tylko na inną godzinę w tym samym dniu.

3. Przy zgłoszeniu konieczności przeniesienia rezerwacji przynajmniej 24 przed początkiem rezerwacji przeniesienie możliwe w tym na inny dzień i inną godzinę.


Anulowanie rezerwacji

 1. Rezerwacja może zostać anulowana nie mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem czasu rezerwacji w dni robocze, i nie mniej niż 72 godzin w dni wolne (sobota, niedziela i dni ustawowo wolne od pracy).
 2. W przypadku anulowania rezerwacji zgodnie z powyższymi zasadami mozliwy jest 100% zwrot kosztu zaliczki rezerwacji. W innych przypadkach zwrot zaliczki rezerwacji dokonany nie będzie.
 3. Prośba o anulowanie rezerwacji może być zgłoszona telefonicznie lub mailowo. Inne sposoby zgłaszania prośby o anulowanie rezerwacji nie są rozpatrywane.
 4. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad i terminów anulowania rezerwacji, anulowanie rezerwacji nie jest możliwe.
 5. W przypadku, gdy Najemca odmówi uiszczenia opłaty anulacyjnej, administracja Studia ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług i wpisać Najemcę do “czarnej listy”.
 6. Najemca ma prawo do odstąpienia od umowy 14 dni przed początkiem czasu rezerwacji. Chęć odstąpienia od umowy może zostać złożona mailowo lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Jeżeli taka chęć została złożona 14 dni przed początkiem czasu rezerwacji – Najemcy przysługuje się prawo do całkowitego zwrotu kosztów zakupu.

 7. Zwrot wykonuje się na rachunek pierwotny tj. na rachunek z którego był wykonany zakup/przelew ze strony kupującego.

Zasady reklamacji

 1. Reklamacja usługi zakupionej w Astra Studio może zostać złożona mailowo lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej;
 2. Składając Reklamację, Najemca jest zobowiązany: 

1) podać imię, nazwisko lub nazwę, adres korespondencyjny lub adres e-mail, służący do korespondencji w toku Postępowania reklamacyjnego, 
2) podać przyczynę Reklamacji
3) dołączyć dokument lub dokumenty, których reklamacja dotyczy (np. dowód zakupu, potwierdzenie opłaty z banku lub inny dokument potwierdzający opłatę)

 

 1. Niepodanie przez Najemce informacji, o których mowa w powyższym punkcie uniemożliwia uwzględnienie Reklamacji. Reklamacja taka może zostać rozpatrzona ponownie, po uzupełnieniu braków.
 2. Po otrzymaniu Reklamacji od Najemcy, Wynajmujący powiadomi niezwłocznie Najemce o otrzymaniu Reklamacji, celem rozpatrzenia jej zasadności, o jej ewentualnych brakach i o oczekiwanym terminie jej rozpatrzenia.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji to 7 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.
 4. W zależności od przyczyny, rodzaju i innych okoliczności, skutkiem reklamacji może być:

1) nieuwzględnienie reklamacji z powodu braku formalnych czy braku uzasadnienia reklamacji

2) naprawa wad świadczonej usługi
3) wydanie vouchera na kolejną usługę o równoznacznej wartości
4) częściowy zwrot kosztów za usługę
5) pełny zwrot kosztów za usługę

 

7. Najemca ma prawo do zgłoszenia rękojmi. Po zgłoszeniu reklamacji sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do wniosku oraz wydanie decyzji dotyczącej dalszych podejmowanych kroków – zwrotu towaru, kosztów lub naprawienia szkód.

Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Dzmitry Tsykin poprzez Serwis. 
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Dzmitry Tsykin  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sudecka 114/1 53-129, NIP: 8992913072 REGON: 520677450.
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
   2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania rezerwacji studia fotograficznego
  8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę astrastudio.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
  13. Informujemy, że każdedu użytkownikowi przysługuje się prawo do:

   • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
   • sprostowania danych osobowych;
   • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • przenoszenia danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane firmy

Nazwa firmy: Dzmitry Tsykin

NIP: 8992913072

REGON: 520677450

Adres rejestracji firmyWrocław, ul. Racławicka 15-19, lokal 105

Adres prowadzenia działalności gospodarczej: Racławicka 15-19/105, 53-149 Wrocław

Regulamin dla treści z kategorii “Wykonawcy Astra Studio”

Poniższy regulamin ma zastosowanie dla wszystkich stron z kategorii “Wykonawcy Astra Studio” i stron zawierających treści z tej kategorii.

 

 1. Sekcja “Wykonawcy Astra Studio” to zespół stron, obrazów, filmów, treści i innych materiałów, związanych z wykonawcami, które mają własny profil na astrastudio.pl
 2. Profil wykonawcy może być utworzony wyłącznie za zgodą osoby wypełniającej formularz i dołączającej swoje portfolio.
 3. Po otrzymaniu danych kontaktowych i innych informacji wypełnionych w formularzu, administracja Astra Studio ma prawo do stworzenia profilu własnego osoby która wypełniła formularz. Nie ma ograniczeń czasowych na utworzenie profilu z otrzymanych przez formularz danych.
 4. Dane i informacje otrzymane przez formularz mogą być modyfikowane podczas tworzenia profilu wykonawcy jeśli może to polepszyć funkcjonalność, wygląd czy ogólnie polepszyć profil czy też strony zawierające dane i informacje wykonawcy.
 5. Osoba która wypełniła formularz może prosić o edycję lub usunięcie własnego profilu u administracji Astra Studio. Jednakże administracja Astra Studio zastrzega sobie prawo do negatywnych rozpatrywań takich próśb.
 6. Osoba wypełniająca formularz wykonawcy i dołączająca zdjęcia, filmy czy inne materiały oświadcza, że:
 • przysługują mu do wysyłanego materiału autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe;
 • wysyłany materiał nie narusza żadnych praw podmiotów trzecich, w tym praw autorskich (osobistych i majątkowych), innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych lub praw do wizerunku.
 1. Wysyłając materiały i treści użytkownik udziela nieodpłatnie na rzecz Astra Studio niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji upoważniającej do korzystania z Treści na polach eksploatacji wskazanych niżej. Licencja obejmuje upoważnienie do korzystania z Treści we wszystkich krajach świata.
 2. Astra Studio ma prawo korzystać z Treści w ramach: prowadzonych przez siebie mediów społecznościowych, lub innych kanałów komunikacji
 3. Licencja jest udzielana w zakresie następujących sposobów eksploatacji: 
 • publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
 • zwielokrotnienie utworu (na potrzeby wprowadzenia do pamięci komputera). 

 

 1. Dane i informacje wprowadzone w formularzu mogą być wykorzystane przez Astra Studio w celach marketingowych

Pośrednicy płatności

Wybierz miasto:

Zapisz się na kurs

lub

Gwagancja rezerwacji miejsca z opłatą przez:

BLIK, Karta, Przlew online, Google Pay, Aple Pay i inne

Zamów sesje od Astra Studio

Запишись на пробное занятие

Wybierz salę:

Sala HOME

kuchnia, łazienka, kominek, sypialnia, parawan, garderoba damska, 100m²

Sala STYLE

cyklorama kątowa, zestaw mebli, ściany dekoracyjne, pokój iluzji, 90m²